Algemene verkoopvoorwaarden van J.B.B. Pack B.V.

kvk 30231735 Utrecht

 

Definities Leverancier: J.B.B. pack B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oudewater, kantoorhoudende aan Honderdland 128 (2676 LT) te Maasdijk, haar vertegenwoordigers en gevolmachtigden of voorts ieder ander die van deze algemene voorwaarden gebruik maakt; Afnemer: de in de overeenkomst genoemde partij met wie leverancier een overeenkomst voor het verrichten van diensten en/of werkzaamheden sluit, dan wel degene aan wie leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook levert. Overeenkomst: de tussen afnemer en leverancier te sluiten overeenkomst met betrekking tot de door leverancier te verrichten diensten en/of werkzaamheden, dan wel met betrekking tot de door leverancier te leveren goederen en/of diensten. Diensten: alle ontwikkeling- /advies- dan wel ontwerpwerkzaamheden door leverancier te verrichten die deel uitmaken van de overeenkomst. Uitvoering: alle werkzaamheden, met inbegrip van de levering van goederen, die leverancier moet verrichten om het werk, al dan niet op basis van een eigen ontwerp, te realiseren. Specificaties: de wensen, eisen en doelstellingen van afnemer ten aanzien van het ontwerp op basis waarvan de leverancier een aanbieding heeft gedaan. Productiemonster: Het definitieve resultaat van eerdere ontwerpmonsters welke door afnemer is goedgekeurd en waarop de overeenkomst betrekking heeft. Werkzaamheden: alle voorkomende activiteiten bestaande uit diensten, uitvoering- en ontwerpwerkzaamheden.

 

Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van leverancier, alsmede op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer. Deze voorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of schriftelijke mededelingen, voorstellen, garanties en toezeggingen. 2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, van afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer en binden derhalve leverancier niet, tenzij leverancier deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. 2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden. 2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 

Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft leverancier het recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften of andere specificaties die de basis vormen voor de werkzaamheden. 3.2 De van het aanbod deeluitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, monsters etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van leverancier. Zij mogen niet zonder toestemming van leverancier worden gebruikt, gekopieerd of aan derde ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt. 3.3 De aanbieding van leverancier is dertig dagen geldig te rekenen vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding, tenzij anders in de aanbieding is bepaald. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding, behoudens het geval leverancier de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd. 3.4 Leverancier is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de aanbieding in rekening te brengen, mits de afnemer hiervan vooraf op de hoogte is gesteld. 3.5 Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. 3.6 Een overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer komt tot stand op het moment dat de leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de afnemer schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de leverancier.

 

Prijzen en tarieven

Verkoop, levering en ter beschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven. 4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen zijn alle door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 4.3 De leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraak, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. 4.4 Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal leverancier afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien afnemer zich niet kan verenigen met door leverancier aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is afnemer gerechtigd de met leverancier bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan leverancier te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien leverancier deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

 

Facturering en betaling

Facturering geschiedt door leverancier zo spoedig mogelijk na acceptatie door afnemer van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders met afnemer overeengekomen. Betaling door afnemer van de door leverancier verzonden facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op een door leverancier aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 5.3 Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens leverancier te verrekenen met een vordering van afnemer op leverancier, uit welke hoofde dan ook. 5.5 Leverancier heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen. 5.6 De betalingstermijn als bedoeld in A.5.2 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. 5.7 Indien afnemer niet of niet tijdig betaalt, is afnemer aan leverancier naast de in artikel A.5.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van Euro 75.00, onverminderd het recht van leverancier om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. 5.8 Ingeval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is leverancier gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer te vorderen.

 

Levering en leveringstermijnen, overgang van risico

Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgestelde op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. 6.2 Alle door leverancier gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. 6.3 Leverancier is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van enige met leverancier bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens leverancier volledig is nagekomen. 6.4 Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en afnemer mogelijk in overleg treden. 6.5. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 4.2. van deze voorwaarden, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) van de afnemer of andere door afnemer tijdig opgegeven plaats. Voor orders of leveringen welke een bepaald bedrag niet te boven gaan, kan door de leverancier aan de afnemer een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht. 6.6. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op afnemer op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. 6.7 Geringe afwijkingen bij kleurendruk zijn geen reden voor reclamatie. 6.8 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave naar de afnemer, een tolerantie van de geleverde aantallen te hebben. Deze tolerantie is voor papier en folie producten tot een gewicht van 300 kg per item max 20% van de bestelde aantallen. Bij een totaalgewicht boven 300 kg per item is de tolerantie maximaal 15%. 6.9 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave naar de afnemer, een tolerantie in het gramsgewicht, dikte, formaat van 15% te mogen leveren.

 

Transport en verpakking

De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de afnemer aan de leverancier zijn verstrekt, door de leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in artikel 6.6. van deze voorwaarden. 7.2. Eventuele specifieke wensen van de afnemer met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de afnemer de kosten hiervan vergoedt. De leverancier is voorts gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de afnemer met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen niet te honoreren.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die leverancier of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van leverancier of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van leverancier of afnemer komt. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door afnemer aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier is voorgeschreven. 8.2. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is leverancier gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. 8.3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop leverancier of afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht is leverancier respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van leverancier vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

Toleranties, reclames en klachten; retourzendingen

De in artikel 3.6 van deze voorwaarden genoemde opdrachtbevestiging vermeldt de tussen partijen vastgestelde toleranties ten aanzien van het productiemonster. Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen drie werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan leverancier mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens leverancier ter zake van de gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten. 9.3 Tenzij anders overeengekomen, is afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan leverancier retour te zenden, indien aan afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld. 9.4 Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal leverancier, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

 

Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door hem aan afnemer geleverde zaken voor, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens leverancier uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. 10.2 Afnemer verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in A.9.1 bedoelde zaken, voorzover het eigendomsvoorbehoud van leverancier op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van leverancier te verstrekken.

10.3 Indien afnemer (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt afnemer die zaak slechts voor leverancier en houdt afnemer de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 10.4 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 10.5 Op alle zaken welke zich van of namens de afnemer onder de leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de leverancier een retentierecht zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan. 10.6 De leverancier is gehouden de zaken als bedoeld in artikel 10.5 volgens goed koopmansgebruik te beheren, maar de afnemer zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of gedeeltelijke tenietgaan of verlies van die zaken en/of schade aan die zaken buiten de schuld van de leverancier en het risico voor die zaken blijft dan ook bij de wederpartij. 10.7 De door leverancier aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde monsters of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 11.2 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de monsters of materialen te verwijderen of te wijzigen. 11.3 Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking of verwerking (bijv. in een monster). Afnemer zal leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken of verwerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Aansprakelijkheid van leverancier en vrijwaring

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door leverancier geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Leverancier zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Leverancier aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 blijkt. 12.2 De aanwezigheid van een gebrek geeft afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 10.000,= (tienduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt om de prestatie van leverancier aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;-redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 12.3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van leverancier. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer of enige derde van door leverancier geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten. 12.6 Buiten de in artikel 12.3 genoemde gevallen rust op leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 12.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier.

 

Beëindiging van de overeenkomst

13.1 Leverancier heeft het recht de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:-afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;-aan afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;-ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;-afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt. 13.2. In geval van beëindigíng van de overeenkomst zijn alle door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.13.3 Leverancier is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd leverancier overigens terzake toekomende rechten.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op elke door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

 

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van leverancier, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

© 2017 JBB Packaging | All Rights Reserved